Algemene Voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden Only Happiness wordt verstaan:

Eenmansbedrijf: Only Happiness

Deelnemer / lid: natuurlijk persoon (m/v) van 15 jaar of ouder, welke deelneemt aan de yogalessen bij Only Happiness.

1  Aanmelding:

 • De aanmelding voor Only Happiness vindt plaats door:

het online inschrijfformulier in te vullen, te ondertekenen en bij Only Happiness in te leveren.

Activering inlogcodes en het gebruik van het reserveringssysteem wordt dan ook actief en kan er deelgenomen worden aan de lessen.

 • De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat het inschrijfformulier is ontvangen.
 • Aanmelden en afmelden van een les. Er geldt een maximum van 3 uur om je aan- en/ of af te melden voor aanvang van een les.> Indien je NIET KAN binnen de 3 uur, LAAT JE DE AANMELDING GEWOON STAAN. Je hoeft je dus NIET af te melden binnen die 3 uur.

  De 3 uur tijdslimiet is bepaald zodat de docent tijdig ziet of haar les doorgaat en medebeoefenaars tijdig op de hoogte zijn. Is de 3 uur verstreken kijkt de docent niet meer en is inmiddels onderweg, mogelijk ook de andere beoefenaar.

  Als je last minute niet kan dan is dat echt niet erg en de docent noteert jouw afwezigheid. Een berichtgeving mag altijd, maar moet niet.

  > Indien je WEL KAN binnen de 3 uur, maar aanmelden lukt niet meer.

  • 1: Kijk naar de aantal aanwezigen. Onder de aantallen? kom.
  • 2: Kom wat ruimer op tijd en vraag direct aan de docent of je erbij gevoegd kan worden. We doen ons best om een plekje voor je te creëren. Yoga is niet alleen ruimte voor jezelf ook ruimte voor een ander.

2   Openingstijden

 • Only Happiness is gerechtigd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
 • Only Happiness is gerechtigd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.

3  Lidmaatschap, betaling en termijn

 • Een lidmaatschap en/of abonnement bij Only Happiness wordt aangegaan voor de aangegeven tijdsduur vanaf de ingangsdatum tenzij anders op het inschrijfformulier word vermeld.

Na deze periode wordt het lidmaatschap en/of abonnement omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd tenzij een andere abonnementsvorm dan het standaard abonnement is overeengekomen. Het lid is bekend met het feit dat zijn lidmaatschap en/of abonnement ingaat vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst.

 • Indien het lidmaatschap en/of abonnement eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de overeenkomst, en het lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de lessen van Only Happiness, is het lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

Deze bepaling is niet van toepassing wanneer het lid een rechtspersoon betreft.

 • Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
 • Betaling van het lidmaatschap en/of abonnement dient te geschieden per jaar vooruit via Bank of Girorekening. Een deelnemer kan verzoeken om het lidmaatschap in termijnen te betalen.
 • Termijnbetaling is uitsluitend in 3 termijn mogelijk verdeeld over de eerste 3 maanden van de startdatum van het lidmaatschap en/of abonnement.
 • Bij niet tijdig ontvangst door Ony Happiness van verschuldigde bedragen, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op de bank of om welke reden dan ook van te late betaling, wordt de betaling nogmaals aangeboden (zonder kosten voor de deelnemer).

Wanneer binnen 7 dagen om welke reden dan ook, ten tweede male, dan wordt de toegang tot lessen geblokkeerd en heeft u nog 7 dagen de tijd om het openstaande bedrag te betalen.

Blijft u weer in gebreke dan wordt € 5,-. administratiekosten in rekening gebracht. De deelnemer krijgt 7 dagen de gelegenheid om het verschuldigde (termijn)bedrag plus administratiekosten te voldoen.

Indien de deelnemer ook na deze periode in gebreke is gebleven, vervalt automatisch de mogelijkheid tot termijnbetaling en wordt de volledige vordering (d.i. het restant van het jaar-lidmaatschap) uit handen gegeven aan incassoservices. Alle kosten, de bijkomende incassokosten incl. BTW en de verschuldigde wettelijke rente, die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de deelnemer.

 • De toegang tot lessen wordt en/of blijft geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. De deelnemer kan bovendien de toegang tot Only Happiness word geweigerd. Daarenboven is Only Happiness gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de deelnemer te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 • Only Happiness behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Deelnemers worden minimaal 30 dagen voor een prijswijziging hiervan in kennis gesteld. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd.
 • Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot (onbeperkt) Yogalessen volgen of het deelnemen aan cursusonderdelen, Evenementen, workshops en/of activiteiten, die deel uitmaken van Only Happiness waarvoor hij/zij is ingeschreven, vindt geen restitutie van de betaling of contributie plaats.
 • Het tussentijds opschorten van de betaling is alleen mogelijk op medische grond, in overeenstemming met Only Happiness en voor minimaal 1 maand tot maximaal 6 maanden.
 • Op een 1x in de week en/of onbeperkt abonnement kan je alle lessen volgen muv specialisaties zoals Yoga met je Baby (YmB) of Zwangerschapsyoga, hiervoor gelden andere tarieven. Tevens XXL-  en privelessen/ massages. Hiervoor dien je een apart of passend  abonnement/ strippenkaart aan te schaffen.
 • Een proefles dient tijdig door gegeven te worden aan Only Happiness. Dit kan online.

Je betaalt vóór aanvang van de les het proefles geld via bank of girorekening, contant betalen is niet mogelijk.

Je krijgt een betalingsbevestiging per email wanneer dit bedrag op de rekening van Only Happiness staat. Zodra je de betaling hebt voldaan en bevestiging via de mail hebt ontvangen kan je deelnemen aan de les.

Maximaal 2 proeflessen zijn mogelijk en/of een abonnement

4   Afmeldingen en/ of annuleringen

 • Stempelkaart en/of OH 1 x in de week abonnee: Tot 3 uur vóór aanvang van de les kan er gewijzigd worden of geannuleerd. Hierna wordt de les afgeboekt.
 • Wanneer er te laat geannuleerd is bij een proefles dient er een nieuwe proefles betaald te worden.
 • Proefles: Annuleringen zijn niet meer mogelijk, indien je niet zelf kan gaan mag je in overleg de proefles overdragen aan iemand anders.
 • Wil je je proefles verplaatsen kan dit kosteloos 3u vóór aanvang van de les.

5  Opzeggen lidmaatschap

 • Beëindiging van een lidmaatschap door de deelnemer geschiedt door opzegging. Opzegging dient per brief of e-mail te geschieden. De brief dient gericht te worden aan Only Happiness, volcastraat 33-4, 6902 PT te Zevenaar en ondertekend te zijn door de deelnemer.
 • Opzeggen van periode gebonden abonnementen dient schriftelijk of via email te gebeuren 1 maand voor afloop van de duur van de overeenkomst. Opzegging is in het geval van een abonnement voor onbepaalde tijd op elk moment mogelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand (te rekenen vanaf de eerste dag van de opvolgende maand).
 • Only Happiness behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag een lidmaatschap en/of abonnement te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende jaar vervalt.
 • Opschorting van het lidmaatschap en/ of abonnement om welke reden dan ook is niet toegestaan.

6  Stempelkaart.

De geldigheidsduur is 6 maanden vanaf de verkoopdatum. Deze kaart kan met een maximum van 6 maanden verlengd worden.

De stempelkaart is niet geldig bij “Yoga met je baby” en/of “Zwangerschapsyoga”, hiervoor dient u een abonnement af te nemen.

7  Aansprakelijkheid

 • Het beoefenen van Yoga kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma of van cursusonderdelen, lessen, Privelessen, Evenementen, workshops en/of activiteiten, die deel uitmaken van Only Happiness, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 • Zowel Only Happiness als (inval)docenten, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
 • Zowel Only Happiness als (inval)docent aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
 • Only Happiness is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal.

8  Klachten

 • In geval van klachten met betrekking tot Only Happiness dient de deelnemer zich in eerste instantie te wenden tot de (inval)docent en in tweede instantie tot Only Happiness.
 • De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van deze Algemene Voorwaarden en van de Huisregels van Only Happiness en hiernaar te handelen.
 • Deze algemene voorwaarden en de huisregels van Only Happiness worden bijgevoegd in de aankoop, staan op de website en zijn via de mail Only.happiness.yoga@outlook.com op te vragen.

9  Privacy

 • Only Happiness verwerkt de persoonsgegevens van het lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
 • Only Happiness verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Only Happiness en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Only Happiness.
 • Het lid heeft een inzage-, correctie- en verzetrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Only Happiness kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Only Happiness.

10  Rechtspraak

 • Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Only Happiness aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen deelnemer en Only Happiness zullen worden berecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar Only Happiness is gevestigd.

11  Overig

 • Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer deze algemene voorwaarden en de huisregels van Only Happiness te accepteren.
 • Deze algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Only Happiness en de deelnemer.
 • Deze algemene voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden.
 • Het gebruik van het internet is voor eigen risico. Only Happiness is niet aansprakelijk voor enige (financiële) schade naar aanleiding van het gebruik van de internet- of draadloze netwerkverbinding.